سفر و گردشگری

سفر و گردشگری

آرش لند

ایرانگردی

طبیعتگردی

سفر و گردشگری

آرش لند

ایرانگردی

طبیعتگردی

سفر و گردشگری

آرش لند

ایرانگردی

طبیعتگردی

سفر و گردشگری
آرش لند
ایرانگردی
طبیعتگردی
سفر و گردشگری
آرش لند
ایرانگردی
طبیعتگردی


آهنگ و متن شعر عبد ممد همراه ترجمه

متن و‌ آهنگ عبد ممد لَلَری [audio mp3="http://arashland.com/wp-content/uploads/2021/01/Masood-Bakhtiyari-Abde-Mamad-Lalari-320-.mp3"][/audio] وای عبد ممد لَلَری، وای سیچه وای نمردی وای چارشنبد اِی بیست و یکم، خوت گل ابردی وای چارشنبد اِی بیست و یکم، وای خم گل ابردم وای ار ایدونستم ایمیره، خم بجاس ایمردم وای ز للر زیدومه به در، وای کـُتـُکان دوونم وای لاش اسپید خدابس، ای تش نهاد به جونم وای ز للر زیدومه به در، وای کتکا نیامه وای لاش اسپید خدابس ای، کور کرد تیامه وای زللر زیدومه به در، وای دستم پتیه وای ایخوم برم هونه وای، گلم خجالتیه پیشم کُه پشتم کمر، وای دورم تفنگچی وای خدابس جون او بووت، تند پاته ورچی عبدالمحمد للری (لَلَر یا کـُـتـُـک نام روستایی ...