درباره من

انواع گردشگری و سفر

Explore the World arrow with beach background

انواع گردشگری وسفر  

گردشگریماجراجویانه:

سفرهاییکهلازمشانجامفعالیتهایسنگینو  ورزشیرومیطلبهمثل: غواصی،سنگنوردی،بانجیجامپینگوکهمقصدهایویژهخودشونروهمدارند.

گردشگرینیاشناسی:

گردشگری‌ایکهبهواسطه‌یاونوبهدلیلشناختنشجرهنامهوپیشینهنیاکانازشنامبردهمیشه.

طبیعتگردی:

سفریمسئولانهبهطبیعتباحفظواحترامبهطبیعت.

گردشگریآموزشی:

سفرباهدفتحصیلیاکسبمهارتخاص. مثلا: سفربهیکمنطقهبرایآشناشدنبانحوهپختیکغذایخاصیاکارکردنبایکآشپزمعروف.

گردشگریقمار:

سفریکههدفششرکتدرقماروقمارخانههاست. چندتاازمقاصدمعروفوبهنامتودنیاکهمیتونمبشاشارهکنماینجابراتونآوردم. آتلانتیکسیتی،لاسوگاس،پالماسپرینگز،کالیفرنیا،ماکائوومونتکارلوبه.

گردشگریباغبانی:

گردشگریکهزیرمجموعهکردشگریروستاییقراردارهوبهمنظوربازدیدازو‌باهدفلذتبردنوآموزشکشاورزییاباغبانیاجرایشه. دراینشکل،گردشگرمیتونهنحوهکاروتولیدراتماشاکنهودرمورداوناطلاعاتدریافتکنه؛ویابهطورفعالدرکشتوبرداشتمحصولاتمنطقهشرکتکنه. دراینحالتگردشگر،همدرکبهتریاززندگیتواونمنطقهبهدستمیاره وهمبیشکلذتبیشتریازسفرشمیبره.

گردشگریمیراثفرهنگی:

سفریکهباهدفبازدیدازآثارتاریخیوصنعتیانجاممیشه.

گردشگریمجازی:

سفریمجازیبهمقاصدتوریستیومکانهایگردشگریدرسراسردنیا

وفقطازطریقاینترنتوباقدرتابزارهایجدید

درحوزه‌یفناوریاطلاعات.

گردشگریسیاه:

سفریکهباهدفدیدنوبازدیدازآثاروقایعتلخیمانندشهرهایزلزله‌زده،مناطقسیل‌زده،بازماندگانجنگ‌هاوحملاتشیمیاییانجاممیشه. هدفازایننوعسفرهممجسمکردن  بحران‌هایطبیعیوانسانیدرمناطقیهکهدچارآسیبوبلاشدهوافرادیرابهکاممرگفروبرده‌اند. اولینکمپانیفعالدراینزمینهکارخودشودرنیوجرسیآمریکابرایبازدیدازمحلحادثههواپیماییهایدنبرگشروعکرد.

مثالایرانیشهممیشهبهفرستادنافرادبهمناطقجنگیایرانباعراقاشارهکردمهازطرفنهادهایدولتیمثلسپاهومدرسهوانجاممیشه

گردشگریافیونی:

سفریکهباهدفتهیهیامصرفموادمخدرانجاممیشهجالبهبدونیدجزیرهگوادرهندوستانازمهمترینمقاصدایننوعگردشگریه)

گردشگریسلامت:

سفرهاییکهباهدفسلامتیانجاممیشهمثل: استفادهازچشمههایآبگرمومعالجهبیماریشوندرکشورمقصدباهدفبدستآوردنهدفسلامتی.

مثلخیلیازگردشگرایهآذربایجانی(باکو) برایمعالجهبیماریشونبهکشورایرانوشهرهایشمالغربمثل: اردبیلوتبریزسفرمیکنند

گردشگریتفریحی:

سفریباهدفتفریحیخاصیاملاقاتباگروهیکهتفریحموردعلاقه‌ییکسانیدارن.

گردشگریخاص:

گردشگریکهمخصوصافرادمعلولوبیمارانباشرایطخاصدرنظرگرفتهمیشه

گردشگریفرهنگعامه:

تصمیمبرایدیدنمقصدیکهدراونفیلمدرستشدهویادیدنمقصدیکهپسازمطالعهیهکتابتوسطگردشگرگرفتهمیشه.

گردشگریپیوسته:

خیلیاازافرادثروتمندهمبرایفرارازمالیاتهمیشهوپیوستهدرسفرنتامشمولقوانیناقامتدرمحلیخاصنشوند.

گردشگریزیارتی:

سفریکهباهدفزیارتوباسفربهاماکنومکانهایمذهبیانجاممیشه

گردشگریتنها:

سفریکهبهتنهاییانجامبشه

گردشگریورزشی:

سفریکهباهدفشرکتدریکرویدادورزشیخاصویامسابقاتورزشیانجاممیشه

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *