سفر و گردشگری

سفر و گردشگری

آرش لند

ایرانگردی

طبیعتگردی

سفر و گردشگری

آرش لند

ایرانگردی

طبیعتگردی

سفر و گردشگری

آرش لند

ایرانگردی

طبیعتگردی

سفر و گردشگری
آرش لند
ایرانگردی
طبیعتگردی
سفر و گردشگری
آرش لند
ایرانگردی
طبیعتگردی
درباره ی من

انتقال فیلم و عکس از آیفون به لپ تاپ

همیشه برای منی که تو سفرم و گوشی به دست و از اونجایی ک عکس و فیلم های زیادی در ط‌ول سفرم میگیرم. داشتن برنامه‌‌ای رو لپ تاپم که بتونم بدون دردسر عکس و فیلم های رو آیفونم رو لپ تاپ بریزم معضلی هست که شاید تمام دارندگان آیفون تا حالا چند بار درگیر شدن و این مورد براشون مشکل  ساز بوده. از اونجایی که شرکت اپل محدودیت های خاصی برای محصولات و استفاده ازشون در نظر گرفته و فقط محدود به چند نرم‌افزاری میشه که از طرف خوده شرکت بیرون اومده و‌کار رو‌سخت تر، مثلا برای جابجایی فایل ها، ...

انواع گردشگری و سفر

انواع گردشگری وسفر   - گردشگریماجراجویانه: سفرهاییکهلازمشانجامفعالیتهایسنگینو  ورزشیرومیطلبهمثل: غواصی،سنگنوردی،بانجیجامپینگو...کهمقصدهایویژهخودشونروهمدارند. - گردشگرینیاشناسی: گردشگری‌ایکهبهواسطه‌یاونوبهدلیلشناختنشجرهنامهوپیشینهنیاکانازشنامبردهمیشه. - طبیعتگردی: سفریمسئولانهبهطبیعتباحفظواحترامبهطبیعت. - گردشگریآموزشی: سفرباهدفتحصیلیاکسبمهارتخاص. مثلا: سفربهیکمنطقهبرایآشناشدنبانحوهپختیکغذایخاصیاکارکردنبایکآشپزمعروف. - گردشگریقمار: سفریکههدفششرکتدرقماروقمارخانههاست. چندتاازمقاصدمعروفوبهنامتودنیاکهمیتونمبشاشارهکنماینجابراتونآوردم. آتلانتیکسیتی،لاسوگاس،پالماسپرینگز،کالیفرنیا،ماکائوومونتکارلوبه. - گردشگریباغبانی: گردشگریکهزیرمجموعهکردشگریروستاییقراردارهوبهمنظوربازدیدازو‌باهدفلذتبردنوآموزشکشاورزییاباغبانیاجرایشه. دراینشکل،گردشگرمیتونهنحوهکاروتولیدراتماشاکنهودرمورداوناطلاعاتدریافتکنه؛ویابهطورفعالدرکشتوبرداشتمحصولاتمنطقهشرکتکنه. دراینحالتگردشگر،همدرکبهتریاززندگیتواونمنطقهبهدستمیاره وهمبیشکلذتبیشتریازسفرشمیبره. - گردشگریمیراثفرهنگی: سفریکهباهدفبازدیدازآثارتاریخیوصنعتیانجاممیشه. گردشگریمجازی: سفریمجازیبهمقاصدتوریستیومکانهایگردشگریدرسراسردنیا وفقطازطریقاینترنتوباقدرتابزارهایجدید درحوزه‌یفناوریاطلاعات. - گردشگریسیاه: سفریکهباهدفدیدنوبازدیدازآثاروقایعتلخیمانندشهرهایزلزله‌زده،مناطقسیل‌زده،بازماندگانجنگ‌هاوحملاتشیمیاییانجاممیشه. هدفازایننوعسفرهممجسمکردن  بحران‌هایطبیعیوانسانیدرمناطقیهکهدچارآسیبوبلاشدهوافرادیرابهکاممرگفروبرده‌اند. اولینکمپانیفعالدراینزمینهکارخودشودرنیوجرسیآمریکابرایبازدیدازمحلحادثههواپیماییهایدنبرگشروعکرد. مثالایرانیشهممیشهبهفرستادنافرادبهمناطقجنگیایرانباعراقاشارهکردمهازطرفنهادهایدولتیمثلسپاهومدرسهو... انجاممیشه - گردشگریافیونی: سفریکهباهدفتهیهیامصرفموادمخدرانجاممیشهجالبهبدونیدجزیرهگوادرهندوستانازمهمترینمقاصدایننوعگردشگریه) - گردشگریسلامت: سفرهاییکهباهدفسلامتیانجاممیشهمثل: استفادهازچشمههایآبگرمومعالجهبیماریشوندرکشورمقصدباهدفبدستآوردنهدفسلامتی. مثلخیلیازگردشگرایهآذربایجانی(باکو) برایمعالجهبیماریشونبهکشورایرانوشهرهایشمالغربمثل: اردبیلوتبریزسفرمیکنند - گردشگریتفریحی: سفریباهدفتفریحیخاصیاملاقاتباگروهیکهتفریحموردعلاقه‌ییکسانیدارن. - گردشگریخاص: گردشگریکهمخصوصافرادمعلولوبیمارانباشرایطخاصدرنظرگرفتهمیشه - گردشگریفرهنگعامه: تصمیمبرایدیدنمقصدیکهدراونفیلمدرستشدهویادیدنمقصدیکهپسازمطالعهیهکتابتوسطگردشگرگرفتهمیشه. - گردشگریپیوسته: خیلیاازافرادثروتمندهمبرایفرارازمالیاتهمیشهوپیوستهدرسفرنتامشمولقوانیناقامتدرمحلیخاصنشوند. - گردشگریزیارتی: سفریکهباهدفزیارتوباسفربهاماکنومکانهایمذهبیانجاممیشه - گردشگریتنها: سفریکهبهتنهاییانجامبشه - گردشگریورزشی: سفریکهباهدفشرکتدریکرویدادورزشیخاصویامسابقاتورزشیانجاممیشه  

چه جوری یک همسفر خوب انتخاب کنیم؟

هممون اینو میدونیم که هسفر خوب داشتن خیلی مهمه. همسفری که حین سفر پایه‌تون باشه و اذیتتون نکنه. چون همیشه هم سفر، اونجوری که باید و شاید طبق برنامه و روال پیش نمیره و اگه همسفرت خوبی انتخاب نکرده باشی، اونجاست که این قضییه ممکنه بره رو مخت و سفرو برات زهرمار کنه. پس بهتره کسیو انتخاب کنی که بتونی باهاش کنار بیای و به قول معروف هم پابه و هم فازت باشه.  پس قبل از سفرتون لازمه در مورد یه سری مسائلی که شمارو بیشتر با همسفرتون آشنا میکنه صحبت بکنید و حرف بزنید. در مورد ویژگی‌هاتون، خطوط قرمزاتون و ...

پربازدیدترین کشورها در سال ۲۰۱۸؟

شاید براتون جالب باشه که پربازدیدترین کشورها در سال 2018 چه کشورهایی بودن؟ اینجا لیست 10 تا از کشورهای پربازدید دنیا رو براتون آوردم که بیشترین حجم ورودی توریست رو داشتن. رتبه‌ی اول: فرانسه (France) ورودی توریست به کشور فرانسه در سال 2018 بیش از 86.9 میلیون نفر بوده و به همین دلیل در رده‌ی اول پربازدید کننده ترین کشورهای جهان قرارگرفته. فرانسه مکان‌های گردشگری خیلی زیاده داره که اینجا براتون چندتاشون آوردم از شهرهای فرهنگی پاریس، لیون، استراسبورگ، کوه‌های آلپ، زمین‌های اسکی، سواحل متعدد، روستاهای زیبا، پارک‌ها و باغ‌های فوق‌العاده و غیره. فرانسه ۳۷ میراث فرهنگی یونسکو داره که همگی از ارزش و ...

هدف از گردشگری چیست

امروزه نقش گردشگری و جهانگردی بر اقتصاد و فرهنگ کشورها از اهمیت زیادی برخورداره. گردشگری تو دنیای امروزی با اهداف گوناگونی دنبال میشه. یه سری از افراد بعنوان تجارت(سفرهای کاری) یه سری بعنوان تفریح(سفرهای تفریحی) و یه سریای دیگه بعنوان زیارت(سفرهای زیارتی) سفر بعنوان حضور در گردهمایی‌ها و نشست‌های بزرگ سیاسی و بین‌المللی(سفرهای دیپلماتیک) سفر بعنوان تماشای مسابقات المپیک(سفرهای ورزشی) و ... امروزه بخش عمده‌ای از سفرهای ما را تشکیل می‌دهد. در جوامع مذهبی‌تر. شرکت در گردهمایی‌های بزرگ مذهبی مانند حج یا بازدید از زیارتگاه‌های مختلف، در دسته‌ی سفرهای زیارتی قرار می‌گیرند. در واقع میشه گفت هر کسی با توجه به ...

راهنمای سفر

قطعا هممون قبل از اینکه بخوایم سفر بریم اول از همه دنبال جواب سوالاتی هستیم که ذهنمون رو مشغول میکنه میگردیم. حالا شاید ابتدایی ترین سوال این باشه که کجا برم؟ سفر داخلی یا خارجی منهای اینکه نوع و سبک سفرمون چی هست طبیعتگردیه یا کوهنوردی یا شهرگردی و دیدن آثار تاریخی یا اصن دوس داربن برین یه هفته سواحل آنتالیا و حمام آفتاب بگیرین و همش تو هتل پنج ستاره و خرید لباس های لوکس و ... باشین کدوم انتخاب شماست؟ اینو شما مشخص میکنین. خب قطعا یه سریا هم دوس دران برن تو چادر و شب رو تو دل طبیعت ...

مـزایای گردشگری؟

از اونجایی که گردشگری سومین  صنعت درآمدزا تو دنیاست خواستم چند مورد از مزایای این صنعت رو براتون بگم. ۱-کمک به امنیت و صلح جهانی: گردشگران باید در پایه ریزی صلح پایدار و استحکام تفاهم روابط بین ملتها از طریق حسن رفتار شرکت داشته باشند. امروزه دولتها به این نکته کاملا واقفند که گردشگری علاوه بر سود آوری می تونه باعث امنیت بشه و در نتیجه به امنیت و صلح پایدار برسه . همون جور که نقش گردشگری در مبانی وحدت و صلح جهانی بارز است، در منشوری که در سال ۱۹۹۹در مجمع عمومی سازمان گردشگری و هچنین در سال ۲۰۰۱ در مجمع عمومی ...

اپلیکیشن های سفر و گردشگری

اینجا قصد دارم اپلیکیشن های سفر و گردشگری رو بهتون معرفی کنم تا بتونین خیلی راحت تر و بهتر سفر کنین چرا که لازمه‌ی داشتن یک سفر خوب ابتدا داشتن اطلاعات کافی در مورد مقصد سفرمون هست که میتونید از طریق وبسایت های داخلی و خارجی مثلا همین وبسایت من کلی اطلاعات چمع کنین و بدست بیارین و سفر کنین. ولی خب از اونجایی که تو هزاره‌ی سوم میلادی زندگی میکنیم نقش ICT رو خیلی باید جدی بگیریم. یعنی تکنولوژی ارتباطات واطلاعات. هزاره‌ی سوم میلادی که ما توش زندگی میکنیم عصر ارتباطات و اطلاعاته که این روزها چهره‌ی واقعی خودش‌رو ...

هاستل چیست؟ هاستل فضایی اشتراکی برای اقامت!

هاستل فضایی اشتراکی برای اقامت!   خب شاید این اسم براتون خیلی آشنا نباشه، این بخاطر اینه که تو ایران ما هاستل نداشتیم. تازه چندساله که یه تعداد هاستل تو شهرهای مختلف ایران شروع بکار کردن. پس قراره از این به بعد بیشتر اسمشو بیشتر بشنوید. به نظر خودم نزدیک ترین چیزی که میشه به هاستل اطلاق کرد مسافرخونه باشه، البته قطعا این مثالی بیش نیس و من این یه مورد رو که ممکنه برا همتون اتفاق افتاده باشه رو براتون نقل میکنم تا یه ذهنیتی پیدا کنید. بذار واضح تر بگم نمیدونم تا حالا با هیئت مشهد رفتین یا نه؟ اون زمانی که من ...

درباره‌ی من

من آرش محمدی هستم. متولد هشتم تیرماه شصت و نه متولد شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی، ولی کلا تا چند سال اخیر. اگه دقیق بگم تا دو سال پیش شمال زندگی میکردم البته نه که الان زندگی نمیکنم ولی خب تو این دو سال یه جورایی بین شهر چوبر که محل زندگیم بوده با تهران تو رفت و آمد بودم اینم اضافه کنم بیشتر تهران بودم و فقط برای دیدن خونوادم گاهی اوقات میومدم شمال که همدیگرو ببینم. حالا شاید خیلیاتون کنجکاو باشین که بوکان کجا و گیلان کجا!؟ خب سال ۶۹ اینا بوده پدرم بابت شغلی که داشته یه مدتی اونجا ساکن بودن که بعد از ...